دفتر اسناد رسمی 338 مشهد آدرس دفترخانه : مشهد - معلم 46 - پلاک 84 - طبقه دوم تلفن : 05138931055 - 05138929357 این وبلاگ صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچگونه جنبه تبلیغی ندارد . http://salaryan338.mihanblog.com 2020-05-28T16:43:00+01:00 text/html 2017-11-04T09:56:40+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان فرآیند ثبت نام شرکت هاو موسسات دانش بنیان http://salaryan338.mihanblog.com/post/105 <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/JJBafX4NQF/111111111.pdf" target="" title=""></a><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرآیند ثبت نام شرکت هاو موسسات دانش بنیان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/JJBafX4NQF/.pdf%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="" title=""><font size="4" color="#3366ff" face="Mihan-Iransans">دانلود</font></a></div> text/html 2017-11-04T07:06:39+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نمونه سوالات اختبار سردفتری و دفتریاری http://salaryan338.mihanblog.com/post/102 <center><font face="Mihan-Iransans" size="4">خرید مستقیم فایل<br><br>نمونه سوالات اختبار سردفتری و دفتریاری<br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""><br></font></center><br><font face="Mihan-Iransans"> </font> <div style="text-align: center;"><a href="http://salaryan338.sellfile.ir/prod-1741513-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">ورود به فروشگاه و خرید فایل</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-30T08:46:54+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان راهنمای صدور اجرائیه اسناد رهنی که دارای متمم و اصلاحیه است http://salaryan338.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">راهنمای صدور اجرائیه اسناد رهنی که دارای متمم و اصلاحیه است</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/WYXJhWhBbL/111111111111.pdf" target="" title=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3366ff" face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-30T05:32:24+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/11/03 http://salaryan338.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/11/03</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/OVv3vsf2ly/11111111111111.pdf" target="" title="" style=""><font size="5" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T14:06:34+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قانون اجرای احکام مدنی http://salaryan338.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">قانون اجرای احکام مدنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/o0TtGclO1F/1111111.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T14:03:27+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قانون نظارت بر رفتار قضات ( مصوب سال 1390 ) نموداری http://salaryan338.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">قانون نظارت بر رفتار قضات ( مصوب سال 1390 ) نموداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/T5sm0B5cka/saeid-shaker.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T14:00:48+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 http://salaryan338.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/dfcw7wOkaJ/saeidshaker31.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:57:49+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نکات مهم آئین دادرسی مدنی http://salaryan338.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">نکات مهم آئین دادرسی مدنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/ooblUBVjZ4/a.d.m)nokat.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-23T13:55:11+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نکات مهم جزای عمومی http://salaryan338.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">نکات مهم جزای عمومی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/tVvv6xg4ot/fff.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:52:27+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان مواد مهم قانون حمایت از خانواده ( نموداری ) http://salaryan338.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">مواد مهم قانون حمایت از خانواده ( نموداری )</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/2C6TAoDycC/saeidshaker1.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:47:23+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نکات مهم و کلیدی قانون مجازات جدید ( جزای عمومی ) http://salaryan338.mihanblog.com/post/89 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">نکات مهم و کلیدی قانون مجازات&nbsp; جدید&nbsp; ( جزای عمومی )</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/2O3sr2kSVs/saeid shaker2525.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:43:16+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قانون ثبت اسناد و املاک کشور http://salaryan338.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Iransans">قانون ثبت اسناد و املاک کشور&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/UBrTgsw6tE/sabt1396.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:40:27+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان 240 نکته حقوق جزای عمومی http://salaryan338.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">240 نکته حقوق جزای عمومی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/lqi8iOFN17/gaza240.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T13:16:21+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان سوالات آزمون های حقوقی از سال 1378 تا 1393 http://salaryan338.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">سوالات آزمون های حقوقی از سال 1378 تا 1393</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/1Rd2WqSXFu/4_596437650219466759.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T09:56:43+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قولنامه خودرو http://salaryan338.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قولنامه خودرو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/SDUuwNORKB/masen111.docx" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">لینک</font></a></div> text/html 2017-10-23T09:52:44+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان قولنامه ملک http://salaryan338.mihanblog.com/post/82 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">قولنامه ملک</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/DQy3qNkwLt/golname.tmp" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div> text/html 2017-10-23T08:38:13+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان فرم تقاضای پستی صدور سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی http://salaryan338.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرم تقاضای پستی صدور سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/TFTVWRArs5/form.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-23T08:31:35+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان شیوه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی http://salaryan338.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شیوه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/JUpct3gsnq/4-shivehNameh.pdf" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Iransans">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-10-23T07:59:48+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 http://salaryan338.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/rSjYW3ahCQ/aenname.pdf" target="" title=""><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/rSjYW3ahCQ/aenname.pdf" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-23T07:21:30+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان 1500 تست وکالت http://salaryan338.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">1500 تست وکالت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/9RcNvvr6Je/test1500.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-23T07:03:44+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان آراء وحدت رویه كانون سردفتران تا پایان سال 1384 http://salaryan338.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000">آراء وحدت رویه كانون سردفتران تا پایان سال 1384</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/YBSySMYpkf/vahdat84.doc" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">لینک دانلود</font></a></div> text/html 2017-09-22T08:13:50+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نمونه سوالات مربوط به کارآموزی و دریافت پروانه وکالت http://salaryan338.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/aMYomdPh5a/large/1.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">سوالات کارآموزی وکالت 1394 به همراه پاسخ</font></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/k4dQobjKvL/large/2.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1394 - اسکودا</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/k4dQobjKvL/large/3.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#cc0000">سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1395</font><span style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 0, 0);">- اسکودا</span></font></a></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-05-21T08:00:30+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان پاسخگویی به سوالات ثبتی http://salaryan338.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">پاسخگویی به سوالات ثبتی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حجم فایل : 143 کیلو بایت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/2.pdf" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download34.png" alt=""></a></div> text/html 2017-03-25T05:35:04+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان جدول ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت http://salaryan338.mihanblog.com/post/66 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3">جدول ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3">( اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی ) جهت محاسبه حق الثبت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حجم فایل : 1 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/96.pdf" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download34.png" alt=""></a></div></div> text/html 2017-02-28T07:19:48+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان واحدهای مقادیر و اوزان از دوران ایران باستان http://salaryan338.mihanblog.com/post/65 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">واحد های مقادیر و اوزان از دوران ایران باستان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">در شهرهای مختلف</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">منبع : فرهنگ اوزان و مقادیر علمی و عملی بین المللی - مرتضی اشرفی خوانساری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حجم فایل : 2 مگابایت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/mVyQtn0x7T/large/واحدهای مقادیر و اوزان از دوران ایران باستان.pdf" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download34.png" alt=""></a></div></div> text/html 2017-02-22T06:01:04+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان جزوه تنظیم اسناد رسمی http://salaryan338.mihanblog.com/post/64 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">جزوه تنظیم اسناد رسمی در 4 قسمت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">حجم کلی 1 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/nqgtEYLJvK/large/1.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت اول</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/5FceqAiHJN/large/2.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/AAsgal94b9/large/3.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت سوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/XlBhG9HT4Q/large/4.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت چهارم</font></a></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2017-02-21T07:59:17+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نحوه تنظیم سند صداق غیر منقول http://salaryan338.mihanblog.com/post/63 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">نحوه تنظیم سند صداق غیر منقول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">منبع : نشریه کانون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حجم فایل : 5 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/Zc5zvVin3e/large/نحوه تنظیم سند صداق غیر منقول.pdf" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download34.png" alt=""></a></div> text/html 2017-02-21T06:16:16+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت http://salaryan338.mihanblog.com/post/62 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/download2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت در 7 قسمت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">حجم کلی 4 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/mC8zwNXA0k/large/نکات کلیدی و مهم حقوق ثبت قسمت اول.pdf" target="" title="" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت اول</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/DlUHCPn0Zh/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت دوم.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/ez4tA9ASSF/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت سوم.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت سوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/0LTHGJlQz5/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت چهارم.pdf" target="" title="" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت چهارم</font></a></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/aN3MGumeeM/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت پنجم.pdf" target="" title="" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت پنجم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/ntuPgQhmfw/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت ششم.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت ششم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/DvbuzD8QDP/large/نکات مهم و کلیدی حقوق ثبت قسمت هفتم.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت هفتم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div> text/html 2017-02-21T05:27:26+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان فایل های صوتی حقوق ثبت http://salaryan338.mihanblog.com/post/61 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/icon1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">شرح حقوق ثبت در 13 جلسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">حجم کلی 55 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/nQ1qLX5SGD/large/1 (2).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت اول</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/ykx0qesUs9/large/1 (3).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/C26XsCKkBO/large/1%20(4).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت سوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/XITPJeCNr6/large/1 (5).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت چهارم</font></a></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/C5OwY7ZDLD/large/1 (6).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت پنجم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/ReDyFX4W9a/large/1 (7).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت ششم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/wCT2Wv7MC6/large/1 (8).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت هفتم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/fJ4UeMZKq3/large/1 (9).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت هشتم</font></a></font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/uQyPf6j7qv/large/1 (10).mp3" target="" title=""></a></font></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/uQyPf6j7qv/large/1 (10).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت نهم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/J5CZOpjE9Q/large/1 (11).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دهم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/w2DnnuK7EL/large/1 (12).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت یازدهم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/BwiYRE3CxZ/large/1 (13).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دوازدهم</font></a></font></font></font></font></font></div></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/cJCR4oTVYT/large/1%20(14).mp3" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت سیزدهم</font></font></a></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> </font> text/html 2017-01-31T08:35:01+01:00 salaryan338.mihanblog.com حمید سالاریان فایل صوتی محشای دکتر ایرج گلدوزیان http://salaryan338.mihanblog.com/post/60 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/644/1930994/icon1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">شرح کامل کتاب محشای قانون مجازات اسلامی در 20 جلسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br><font color="#006600" face="Mihan-IransansBold" size="3">PART 1</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F1_443675932767552029.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت اول</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F2_443675932767552030.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F3_443675932767552031.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت سوم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F4_443675932767552032.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت چهارم</font></a></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F5_443675932767552033.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت پنجم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F6_443675932767552050.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت ششم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F7_443675932767552051.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت هفتم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F8_443675932767552052.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت هشتم</font></a></font></font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F9_443675932767552053.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت نهم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; / &nbsp;&nbsp;<a href="https://storage.pwrtelegram.xyz/pwrtelegrambot%2Faudio%2F10_443675932767552054.mp3" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانلود قسمت دهم</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font>